ตามที่โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ได้ประกาศแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 – 17 กันยายน 2564 เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ จึงกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 13 – 17 กันยายน 2564 รายละเอียดดังนี้

ประกาศเรื่องแนวทางการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เอกสารแนบท้าย

ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่