กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

จำนวน 18 คน


นางสมพิศ  อุทธิยา

นางสมพิศ  อุทธิยา

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ร.ม.

หัวหน้ากลุ่มสาระ

sompit_a@nareerat.ac.th

นายสุริยา  ระย้าแก้ว

นายสุริยา  ระย้าแก้ว

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

คบ.

ครูผู้สอน

suriya@nareerat.ac.th

นางประภัสสร  อภิชัยวิศรุตกุล

นางประภัสสร  อภิชัยวิศรุตกุล

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

กศ.ม.

ครูผู้สอน

prapussorn@nareerat.ac.th

นางจิราภรณ์  อริยะวงศ์ทอง

นางจิราภรณ์  อริยะวงศ์ทอง

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ศษ.ม.

ครูผู้สอน

naree_ji@nreerat.ac.th

นางจุฬารัตน์  ด่านผาทอง

นางจุฬารัตน์  ด่านผาทอง

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ศษ.ม.

ครูผู้สอน

chularat@nareerat.ac.th

นายยุรนันท์  สถานป่า

นายยุรนันท์  สถานป่า

ครูชำนาญการ (คศ.2)

ศษ.บ.

รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

yuranan@nareerat.ac.th

นางจุรีรัตน์  คลี่ใบ

นางจุรีรัตน์  คลี่ใบ

ครูชำนาญการ (คศ.2)

ค.บ

ครูผู้สอน

jur1900@nareerat.ac.th

นางสุทธีรา  นัยติ๊บ

นางสุทธีรา  นัยติ๊บ

ครูชำนาญการ (คศ.2)

คม.(การบริหารการศึกษา)

รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

sutheera_teacher@nareerat.ac.th

นายทศพร  วรรณา

นายทศพร  วรรณา

ครู (คศ.1)

ศษ.บ.

ครูผู้สอน

todsapohn_wanna@nareerat.ac.th

นางสาวธัญสิริ  กาสนุก

นางสาวธัญสิริ  กาสนุก

ครูชำนาญการ (คศ.2)

ศษ.ม.

ครูผู้สอน

tansiri_kasunuk@nareerat.ac.th

นายสุเนตร  ทะก๋า

นายสุเนตร  ทะก๋า

ครูชำนาญการ (คศ.2)

ศษ.ม

ครูผู้สอน

sunet_tk@nareerat.ac.th

นายจีรนล  คนเที่ยง

นายจีรนล  คนเที่ยง

ครู (คศ.1)

คบ.

ครูผู้สอน

jeeranon_khontheing@nareerat.ac.th

นางลลิตตา  สุปินะ

นางลลิตตา  สุปินะ

ครูชำนาญการ (คศ.2)

กศ.ม

ครูผู้สอน

lalitta@nareerat.ac.th

นางสาวพิมพ์ชนิกา  ปทุมวิง

นางสาวพิมพ์ชนิกา  ปทุมวิง

ครูผู้ช่วย

ค.บ.

ครูผู้สอน

pimchanika@nareerat.ac.th

นายวิศิษฏ์  ดูระยับ

นายวิศิษฏ์  ดูระยับ

ครู (คศ.1)

ค.บ.

ครูผู้สอน

wisit_d@nareerat.ac.th

นางวราภรณ์  โลนันท์

นางวราภรณ์  โลนันท์

ครูชำนาญการ (คศ.2)

ศษ.ม.

ครูผู้สอน

waraporn.lonun@nareert.ac.th

นางสาวปภาวรา  เต็งวีระกุล

นางสาวปภาวรา  เต็งวีระกุล

ครูชำนาญการ (คศ.2)

ศษ.ม.

ครูผู้สอน

paphawara_t@nareerat.ac.th

นายเตชิต  สุขวัฒนานนท์

นายเตชิต  สุขวัฒนานนท์

ครูผู้ช่วย

ศษ.บ.

ครูผู้สอน

Techit_s@nareerat.ac.th