กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

จำนวน 18 คน


นางสาวฐิติวรดา    ขวัญแก้ว

นางสาวฐิติวรดา   ขวัญแก้ว

ครูอัตราจ้าง

ครูผู้สอน

นางสมพิศ  อุทธิยา

นางสมพิศ  อุทธิยา

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ร.ม.

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสุทธีรา  นัยติ๊บ

นางสุทธีรา  นัยติ๊บ

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

คม.(การบริหารการศึกษา)

รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

นายยุรนันท์  สถานป่า

นายยุรนันท์  สถานป่า

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ศษ.บ.

รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

นางประภัสสร  อภิชัยวิศรุตกุล

นางประภัสสร  อภิชัยวิศรุตกุล

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

กศ.ม.

ครูผู้สอน

นางจิราภรณ์  อริยะวงศ์ทอง

นางจิราภรณ์  อริยะวงศ์ทอง

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ศษ.ม.

ครูผู้สอน

นางจุฬารัตน์  ด่านผาทอง

นางจุฬารัตน์  ด่านผาทอง

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ศษ.ม.

ครูผู้สอน

นายทศพร  วรรณา

นายทศพร  วรรณา

ครูชำนาญการ (คศ.2)

ศษ.บ.

ครูผู้สอน

นางสาวธัญสิริ  กาสนุก

นางสาวธัญสิริ  กาสนุก

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ศษ.ม.

ครูผู้สอน

นายสุเนตร  ทะก๋า

นายสุเนตร  ทะก๋า

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ศษ.ม

ครูผู้สอน

นางลลิตตา  สุปินะ

นางลลิตตา  สุปินะ

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

กศ.ม

ครูผู้สอน

นางวราภรณ์  โลนันท์

นางวราภรณ์  โลนันท์

ครูชำนาญการ (คศ.2)

ศษ.ม.

ครูผู้สอน

นางสาวปภาวรา  เต็งวีระกุล

นางสาวปภาวรา  เต็งวีระกุล

ครูชำนาญการ (คศ.2)

ศษ.ม.

ครูผู้สอน

นายกฤษฎากร  สุจาคำ

นายกฤษฎากร  สุจาคำ

ครูชำนาญการ (คศ.2)

ศษ.ม

ครูผู้สอน

นายจีรนล  คนเที่ยง

นายจีรนล  คนเที่ยง

ครู (คศ.1)

คบ.

ครูผู้สอน

นางสาวพิมพ์ชนิกา  ปทุมวิง

นางสาวพิมพ์ชนิกา  ปทุมวิง

ครู (คศ.1)

ค.บ.

ครูผู้สอน

นายวิศิษฏ์  ดูระยับ

นายวิศิษฏ์  ดูระยับ

ครูชำนาญการ (คศ.2)

ค.บ.

ครูผู้สอน

นายเตชิต  สุขวัฒนานนท์

นายเตชิต  สุขวัฒนานนท์

ครู (คศ.1)

ศษ.บ.

ครูผู้สอน