สนับสนุนการสอน

จำนวน 5 คน


นายขนะพล  อนันชัย

นายขนะพล  อนันชัย

พนักงานราชการ

คบ.

ครูผู้สอน

นางสายยนต์  ผาทอง

นางสายยนต์  ผาทอง

ครูชำนาญการ (คศ.2)

พย.บ

ครูผู้สอน

ว่าที่ร้อยเอกณภัทร  ธุระกิจ

ว่าที่ร้อยเอกณภัทร  ธุระกิจ

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ศษ.ม.

ครูผู้สอน

นางจันทนา  วังกาษร

นางจันทนา  วังกาษร

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

กศ.ม

ครูผู้สอน

นางสาวเยาวเรศ  พระโพธิ์วังซ้าย

นางสาวเยาวเรศ  พระโพธิ์วังซ้าย

ครูชำนาญการ (คศ.2)

ศษ.ม.

ครูผู้สอน