สนับสนุนการสอน

จำนวน 6 คน


นางสาวปิยะดา    สายสร้อย

นางสาวปิยะดา   สายสร้อย

ครูอัตราจ้าง

ครูผู้สอน

นางจันทนา  วังกาษร

นางจันทนา  วังกาษร

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

กศ.ม

หัวหน้ากลุ่มสาระ

ว่าที่ร้อยเอกณภัทร  ธุระกิจ

ว่าที่ร้อยเอกณภัทร  ธุระกิจ

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ศษ.ม.

ครูผู้สอน

นางสายยนต์  ผาทอง

นางสายยนต์  ผาทอง

ครูชำนาญการ (คศ.2)

พย.บ

ครูผู้สอน

นางสาวเยาวเรศ  พระโพธิ์วังซ้าย

นางสาวเยาวเรศ  พระโพธิ์วังซ้าย

ครูชำนาญการ (คศ.2)

ศษ.ม.

ครูผู้สอน

นายขนะพล  อนันชัย

นายขนะพล  อนันชัย

พนักงานราชการ

คบ.

ครูผู้สอน