กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

จำนวน 35 คน


นางภาวินีย์  ถือคำ

นางภาวินีย์  ถือคำ

พนักงานราชการ

ครูผู้สอน

นางวิบูลย์สิริ  ไทยภักดิ์

นางวิบูลย์สิริ  ไทยภักดิ์

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ศศ.ม.

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางภัสวริญชญ์  วุฒิ

นางภัสวริญชญ์  วุฒิ

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

นศ.ม.

รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาววัลลิกา  อ่วมทิพย์

นางสาววัลลิกา  อ่วมทิพย์

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

กศ.ม.

ครูผู้สอน

นางคนึงนิจ  อุตรพงศ์

นางคนึงนิจ  อุตรพงศ์

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ค.ม.

ครูผู้สอน

นางนันทพร  บุริพา

นางนันทพร  บุริพา

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

บธ.ม.

ครูผู้สอน

นายสุธี  ทองวัง

นายสุธี  ทองวัง

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

กศบ.

ครูผู้สอน

นางนิสิตา  สรรชัยพฤกษ์

นางนิสิตา  สรรชัยพฤกษ์

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ศศ.ม

ครูผู้สอน

นางอังคณา  จินะรักษ์

นางอังคณา  จินะรักษ์

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

กศ.ม.

ครูผู้สอน

นางวิไลลักษณ์  วันลังกา

นางวิไลลักษณ์  วันลังกา

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

กศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)

ครูผู้สอน

นางจินตนา ทะนันชัย  โซเลียม

นางจินตนา ทะนันชัย  โซเลียม

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ศศ.ม.

ครูผู้สอน

นางมณีภัทร  บุญญาสัย

นางมณีภัทร  บุญญาสัย

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ศศ.ม.

ครูผู้สอน

นางรัชชา  เล้าสกุล

นางรัชชา  เล้าสกุล

ครูชำนาญการ (คศ.2)

ศศ.ม.

ครูผู้สอน

นายสุรศักดิ์  ม่วงคุ้ม

นายสุรศักดิ์  ม่วงคุ้ม

ครูชำนาญการ (คศ.2)

ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)

ครูผู้สอน

นางสาวสิรินทรา  งามเมืองตึง

นางสาวสิรินทรา  งามเมืองตึง

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ศษ.ม.

ครูผู้สอน

นางสาวทัดดาว  ศรชัย

นางสาวทัดดาว  ศรชัย

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ศศ.บ

ครูผู้สอน

นางสาววิภาพรรณ  จิตเสงี่ยม

นางสาววิภาพรรณ  จิตเสงี่ยม

ครูชำนาญการ (คศ.2)

ศศ.บ.

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวสุภาคินี  อินทร์นาก

นางสาวสุภาคินี  อินทร์นาก

ครูชำนาญการ (คศ.2)

ศศ.บ.

ครูผู้สอน

นางสาวจารุวรรณ  ธรรมสอน

นางสาวจารุวรรณ  ธรรมสอน

ครูชำนาญการ (คศ.2)

ศษ.ม.

ครูผู้สอน

นายธีระรัฐ  หล้าเชียงของ

นายธีระรัฐ  หล้าเชียงของ

ครูชำนาญการ (คศ.2)

ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)

ครูผู้สอน

นางสาวทิพนาถ  เพลิดเพลิน

นางสาวทิพนาถ  เพลิดเพลิน

ครูชำนาญการ (คศ.2)

คบ.

ครูผู้สอน

นางสาวรุ่งนภา  ไชยยม

นางสาวรุ่งนภา  ไชยยม

ครู (คศ.1)

ศศ.บ.

ครูผู้สอน

นางสาวจรรยาภรณ์  จันทร์ป้อม

นางสาวจรรยาภรณ์  จันทร์ป้อม

ครู (คศ.1)

กศ.บ.

ครูผู้สอน

นางสาวพวงเพ็ชร    สีสม

นางสาวพวงเพ็ชร   สีสม

ครูชำนาญการ (คศ.2)

ครูผู้สอน

นางอักษร   ถุงเงิน

นางอักษร   ถุงเงิน

ครูชำนาญการ (คศ.2)

ศศ.บ.

ครูผู้สอน

นางสาวหฤทัย  สายสินธุ์

นางสาวหฤทัย  สายสินธุ์

ครู (คศ.1)

ศษ.บ.

ครูผู้สอน

MissKimberlylyn  Baliguat Roldan

MissKimberlylyn  Baliguat Roldan

ครูอัตราจ้าง

Bachelor of Secondary Education

ครูผู้สอน

Mr.Alistair   leys

Mr.Alistair   leys

ครูอัตราจ้าง

Bachelor of Secondary Education

ครูผู้สอน

Mr.Sarit Kevin  Tantanasarn

Mr.Sarit Kevin  Tantanasarn

ครูอัตราจ้าง

Bachelor of laws

ครูผู้สอน

MissTabitha  D

MissTabitha  D

ครูอัตราจ้าง

Bachelor of Education

ครูผู้สอน

Mr.Armon Daniel   Brooks

Mr.Armon Daniel   Brooks

ครูอัตราจ้าง

Education

ครูผู้สอน

Mr.Jordan  W

Mr.Jordan  W

ครูอัตราจ้าง

Education

ครูผู้สอน

Mr.Nadeem  W

Mr.Nadeem  W

ครูอัตราจ้าง

Education

ครูผู้สอน

นางสาววิภาวรรณ  ชาแดง

นางสาววิภาวรรณ  ชาแดง

ครูอัตราจ้าง

ค.บ.

ครูผู้สอน

MissMingyue   Pan

MissMingyue   Pan

ครูอัตราจ้าง

Education

ครูผู้สอน