กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

จำนวน 34 คน


นางวิบูลย์สิริ  ไทยภักดิ์

นางวิบูลย์สิริ  ไทยภักดิ์

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ศศ.ม.

หัวหน้ากลุ่มสาระ

wiboon_th@nareerat.ac.th

นางสาววัลลิกา  อ่วมทิพย์

นางสาววัลลิกา  อ่วมทิพย์

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

กศ.ม.

ครูผู้สอน

Wanlika@nareerat.ac.th

นางรัชชา  เล้าสกุล

นางรัชชา  เล้าสกุล

ครูชำนาญการ (คศ.2)

ศศ.ม.

ครูผู้สอน

ratcha@nareerat.ac.th

นางคนึงนิจ  อุตรพงศ์

นางคนึงนิจ  อุตรพงศ์

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ค.ม.

ครูผู้สอน

khanueng@nareerat.ac.th

นางนันทพร  บุริพา

นางนันทพร  บุริพา

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

บธ.ม.

ครูผู้สอน

nantaporn_b@nareerat.ac.th

นายสุธี  ทองวัง

นายสุธี  ทองวัง

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

กศบ.

ครูผู้สอน

sut_tw@nareerat.ac.th

นายสุรศักดิ์  ม่วงคุ้ม

นายสุรศักดิ์  ม่วงคุ้ม

ครูชำนาญการ (คศ.2)

ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)

ครูผู้สอน

balleng21@nareerat.ac.th

นางสาวสิรินทรา  งามเมืองตึง

นางสาวสิรินทรา  งามเมืองตึง

ครูชำนาญการ (คศ.2)

ศษ.ม.

ครูผู้สอน

sirintra@nareerat.ac.th

นางสาวทัดดาว  ศรชัย

นางสาวทัดดาว  ศรชัย

ครูชำนาญการ (คศ.2)

ศศ.บ

ครูผู้สอน

tuddao@nareerat.ac.th

นางสาววิภาพรรณ  จิตเสงี่ยม

นางสาววิภาพรรณ  จิตเสงี่ยม

ครูชำนาญการ (คศ.2)

ศศ.บ.

หัวหน้ากลุ่มสาระ

vipapan@nareerat.ac.th

นางสาวสุภาคินี  อินทร์นาก

นางสาวสุภาคินี  อินทร์นาก

ครูชำนาญการ (คศ.2)

ศศ.บ.

ครูผู้สอน

supakhinee@nareerat.ac.th

นางนิสิตา  สรรชัยพฤกษ์

นางนิสิตา  สรรชัยพฤกษ์

ครูชำนาญการ (คศ.2)

ศศ.ม

ครูผู้สอน

saipan4628@nareerat.ac.th

นายธีระรัฐ  หล้าเชียงของ

นายธีระรัฐ  หล้าเชียงของ

ครู (คศ.1)

ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)

ครูผู้สอน

teerarat_l@nareerat.ac.th

นางวิไลลักษณ์  วันลังกา

นางวิไลลักษณ์  วันลังกา

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

กศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)

ครูผู้สอน

wilailuck_w@nareerat.ac.th

นางสาวอภิรดี  กองบุญ

นางสาวอภิรดี  กองบุญ

ครู (คศ.1)

ศศบ.

ครูผู้สอน

apiradee_kongboon@nareerat.ac.th

นางสาวทิพนาถ  เพลิดเพลิน

นางสาวทิพนาถ  เพลิดเพลิน

ครู (คศ.1)

คบ.

ครูผู้สอน

tippanart_plerdplern@nareerat.ac.th

นางจินตนา ทะนันชัย  โซเลียม

นางจินตนา ทะนันชัย  โซเลียม

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ศศ.ม.

ครูผู้สอน

jintana_t@nareerat.ac.th

นางสาวจารุวรรณ  ธรรมสอน

นางสาวจารุวรรณ  ธรรมสอน

ครูชำนาญการ (คศ.2)

ศษ.ม.

ครูผู้สอน

wanruja@nareerat.ac.th

นางมณีภัทร  บุญญาสัย

นางมณีภัทร  บุญญาสัย

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ศศ.ม.

ครูผู้สอน

maneepat_b@nareerat.ac.th

นางสาวรุ่งนภา  ไชยยม

นางสาวรุ่งนภา  ไชยยม

ครู (คศ.1)

ศศ.บ.

ครูผู้สอน

chaiyom@nareerat.ac.th

นางสาวจรรยาภรณ์  จันทร์ป้อม

นางสาวจรรยาภรณ์  จันทร์ป้อม

ครู (คศ.1)

กศ.บ.

ครูผู้สอน

chanyapohn@nareerat.ac.th

นางภัสวริญชญ์  วุฒิ

นางภัสวริญชญ์  วุฒิ

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

นศ.ม.

รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

patvarin_w@nareerat.ac.th

นางสาวเมธินี  ทองตัน

นางสาวเมธินี  ทองตัน

ครูอัตราจ้าง

ค.บ.ภาษาจีน

ครูผู้สอน

methini@nareerat.ac.th

MissKimberlylyn  Baliguat Roldan

MissKimberlylyn  Baliguat Roldan

ครูอัตราจ้าง

Bachelor of Secondary Education

ครูผู้สอน

English.pr@nareerat.ac.th

Mr.Vincent  Gadian Iran

Mr.Vincent  Gadian Iran

ครูอัตราจ้าง

Bachelor of Secondary Education

ครูผู้สอน

English.pr@nareerat.ac.th

Mr.Sarit Kevin  Tantanasarn

Mr.Sarit Kevin  Tantanasarn

ครูอัตราจ้าง

Bachelor of laws

ครูผู้สอน

English.pr@nareerat.ac.th

MissChelsea Nicole  Da Kelver

MissChelsea Nicole  Da Kelver

ครูอัตราจ้าง

Bachelor of Arts

ครูผู้สอน

English.pr@nareerat.ac.th

MisterArmon  Brooks

MisterArmon  Brooks

ครูจ้างสอน

MisterIvan  Brik

MisterIvan  Brik

ครูจ้างสอน

นางสาวหฤทัย  สายสินธุ์

นางสาวหฤทัย  สายสินธุ์

ครูผู้ช่วย

ศษ.บ.

ครูผู้สอน

Haruethai_s@nareerat.ac.th

Mr.Maksym  Oatsko

Mr.Maksym  Oatsko

ครูจ้างสอน

นางสาววิภาวรรณ  ชาแดง

นางสาววิภาวรรณ  ชาแดง

ครูอัตราจ้าง

ค.บ.

ครูผู้สอน

wipawan.jira@gmail.com

Mr.Ranvir  Kainth

Mr.Ranvir  Kainth

ครูจ้างสอน

MissKim  Eun Kyong

MissKim  Eun Kyong

ครูจ้างสอน