กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

จำนวน 34 คน


นางวิบูลย์สิริ  ไทยภักดิ์

นางวิบูลย์สิริ  ไทยภักดิ์

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ศศ.ม.

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาววัลลิกา  อ่วมทิพย์

นางสาววัลลิกา  อ่วมทิพย์

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

กศ.ม.

ครูผู้สอน

นางรัชชา  เล้าสกุล

นางรัชชา  เล้าสกุล

ครูชำนาญการ (คศ.2)

ศศ.ม.

ครูผู้สอน

นางคนึงนิจ  อุตรพงศ์

นางคนึงนิจ  อุตรพงศ์

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ค.ม.

ครูผู้สอน

นางนันทพร  บุริพา

นางนันทพร  บุริพา

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

บธ.ม.

ครูผู้สอน

นายสุธี  ทองวัง

นายสุธี  ทองวัง

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

กศบ.

ครูผู้สอน

นายสุรศักดิ์  ม่วงคุ้ม

นายสุรศักดิ์  ม่วงคุ้ม

ครูชำนาญการ (คศ.2)

ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)

ครูผู้สอน

นางสาวสิรินทรา  งามเมืองตึง

นางสาวสิรินทรา  งามเมืองตึง

ครูชำนาญการ (คศ.2)

ศษ.ม.

ครูผู้สอน

นางสาวทัดดาว  ศรชัย

นางสาวทัดดาว  ศรชัย

ครูชำนาญการ (คศ.2)

ศศ.บ

ครูผู้สอน

นางสาววิภาพรรณ  จิตเสงี่ยม

นางสาววิภาพรรณ  จิตเสงี่ยม

ครูชำนาญการ (คศ.2)

ศศ.บ.

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวสุภาคินี  อินทร์นาก

นางสาวสุภาคินี  อินทร์นาก

ครูชำนาญการ (คศ.2)

ศศ.บ.

ครูผู้สอน

นางนิสิตา  สรรชัยพฤกษ์

นางนิสิตา  สรรชัยพฤกษ์

ครูชำนาญการ (คศ.2)

ศศ.ม

ครูผู้สอน

นายธีระรัฐ  หล้าเชียงของ

นายธีระรัฐ  หล้าเชียงของ

ครู (คศ.1)

ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)

ครูผู้สอน

นางวิไลลักษณ์  วันลังกา

นางวิไลลักษณ์  วันลังกา

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

กศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)

ครูผู้สอน

นางสาวอภิรดี  กองบุญ

นางสาวอภิรดี  กองบุญ

ครู (คศ.1)

ศศบ.

ครูผู้สอน

นางสาวทิพนาถ  เพลิดเพลิน

นางสาวทิพนาถ  เพลิดเพลิน

ครู (คศ.1)

คบ.

ครูผู้สอน

นางจินตนา ทะนันชัย  โซเลียม

นางจินตนา ทะนันชัย  โซเลียม

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ศศ.ม.

ครูผู้สอน

นางสาวจารุวรรณ  ธรรมสอน

นางสาวจารุวรรณ  ธรรมสอน

ครูชำนาญการ (คศ.2)

ศษ.ม.

ครูผู้สอน

นางมณีภัทร  บุญญาสัย

นางมณีภัทร  บุญญาสัย

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ศศ.ม.

ครูผู้สอน

นางสาวรุ่งนภา  ไชยยม

นางสาวรุ่งนภา  ไชยยม

ครู (คศ.1)

ศศ.บ.

ครูผู้สอน

นางสาวจรรยาภรณ์  จันทร์ป้อม

นางสาวจรรยาภรณ์  จันทร์ป้อม

ครู (คศ.1)

กศ.บ.

ครูผู้สอน

นางภัสวริญชญ์  วุฒิ

นางภัสวริญชญ์  วุฒิ

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

นศ.ม.

รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวเมธินี  ทองตัน

นางสาวเมธินี  ทองตัน

ครูอัตราจ้าง

ค.บ.ภาษาจีน

ครูผู้สอน

MissKimberlylyn  Baliguat Roldan

MissKimberlylyn  Baliguat Roldan

ครูอัตราจ้าง

Bachelor of Secondary Education

ครูผู้สอน

Mr.Vincent  Gadian Iran

Mr.Vincent  Gadian Iran

ครูอัตราจ้าง

Bachelor of Secondary Education

ครูผู้สอน

Mr.Sarit Kevin  Tantanasarn

Mr.Sarit Kevin  Tantanasarn

ครูอัตราจ้าง

Bachelor of laws

ครูผู้สอน

MissChelsea Nicole  Da Kelver

MissChelsea Nicole  Da Kelver

ครูอัตราจ้าง

Bachelor of Arts

ครูผู้สอน

MisterArmon  Brooks

MisterArmon  Brooks

ครูจ้างสอน

Education

ครูผู้สอน

MisterIvan  Brik

MisterIvan  Brik

ครูจ้างสอน

.

ครูผู้สอน

นางสาวหฤทัย  สายสินธุ์

นางสาวหฤทัย  สายสินธุ์

ครูผู้ช่วย

ศษ.บ.

ครูผู้สอน

Mr.Maksym  Oatsko

Mr.Maksym  Oatsko

ครูจ้างสอน

.

ครูผู้สอน

นางสาววิภาวรรณ  ชาแดง

นางสาววิภาวรรณ  ชาแดง

ครูอัตราจ้าง

ค.บ.

ครูผู้สอน

Mr.Ranvir  Kainth

Mr.Ranvir  Kainth

ครูจ้างสอน

.

ครูผู้สอน

MissKim  Eun Kyong

MissKim  Eun Kyong

ครูจ้างสอน

.

ครูผู้สอน