กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

จำนวน 7 คน


นายรัตนศักดิ์  เมืองคำ

นายรัตนศักดิ์  เมืองคำ

ครูชำนาญการ (คศ.2)

กศ.บ.

ครูผู้สอน

นายศุภวัฒน์  โสภารัตน์

นายศุภวัฒน์  โสภารัตน์

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ศศ.ม

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวอรัญญา  หมื่นโฮ้ง

นางสาวอรัญญา  หมื่นโฮ้ง

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

กศ.บ.

ครูผู้สอน

นางจุไรรัตน์  สุรินทร์เลิศ

นางจุไรรัตน์  สุรินทร์เลิศ

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ศษ.ม.

ครูผู้สอน

นายกิฏฏิพจน์  พิจารณ์

นายกิฏฏิพจน์  พิจารณ์

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

กศ.ม.

ครูผู้สอน

นายวรพงศ์  โพธิรังสิยากร

นายวรพงศ์  โพธิรังสิยากร

ครูอัตราจ้าง

ศษ.บ

ครูผู้สอน

นายณัชพล  ต้นกล

นายณัชพล  ต้นกล

ครูอัตราจ้าง

กศ.บ.

ครูผู้สอน