กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

จำนวน 6 คน


นายศุภวัฒน์  โสภารัตน์

นายศุภวัฒน์  โสภารัตน์

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ศศ.ม

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางจุไรรัตน์  สุรินทร์เลิศ

นางจุไรรัตน์  สุรินทร์เลิศ

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ศษ.ม.

ครูผู้สอน

นางสาวอรัญญา  หมื่นโฮ้ง

นางสาวอรัญญา  หมื่นโฮ้ง

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

กศ.บ.

ครูผู้สอน

นายกิฏฏิพจน์  พิจารณ์

นายกิฏฏิพจน์  พิจารณ์

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

กศ.ม.

ครูผู้สอน

นายรัตนศักดิ์  เมืองคำ

นายรัตนศักดิ์  เมืองคำ

ครูชำนาญการ (คศ.2)

กศ.บ.

ครูผู้สอน

นายวรพงศ์  โพธิรังสิยากร

นายวรพงศ์  โพธิรังสิยากร

ครูอัตราจ้าง

ศษ.บ

ครูผู้สอน