กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

จำนวน 9 คน


นายสุรีชัย  ศาสตร์นอก

นายสุรีชัย  ศาสตร์นอก

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

คบ.

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายธนู  แสนเพ็ชร์

นายธนู  แสนเพ็ชร์

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ศษ.บ.

ครูผู้สอน

นายประสาทพร  เสนาสุทธิพร

นายประสาทพร  เสนาสุทธิพร

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

คบ

ครูผู้สอน

นางนางรัชนีวรรณ   เกิดสวัสดิ์

นางนางรัชนีวรรณ   เกิดสวัสดิ์

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ครุุศาสตร์มหาบัณฑิต

ครูผู้สอน

นางสุญาณี  แจ้งแสงทอง

นางสุญาณี  แจ้งแสงทอง

ครู (คศ.1)

ศศ.ม.

ครูผู้สอน

นางศศิลดา  เรียนหม่อม

นางศศิลดา  เรียนหม่อม

ครูชำนาญการ (คศ.2)

ศศ.ม

ครูผู้สอน

นายวัชชพันธ์  บุญณลัย

นายวัชชพันธ์  บุญณลัย

ครูชำนาญการ (คศ.2)

ศษ.ม.

ครูผู้สอน

นางสาวเหมวรรณ  ตันพรม

นางสาวเหมวรรณ  ตันพรม

พนักงานราชการ

ศศ.บ.

ครูผู้สอน

นางสาวณภัสสรณ์  ขอบเงิน

นางสาวณภัสสรณ์  ขอบเงิน

ครูอัตราจ้าง

ศศ.บ.

ครูผู้สอน