กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

จำนวน 9 คน


นางนางรัชนีวรรณ   เกิดสวัสดิ์

นางนางรัชนีวรรณ   เกิดสวัสดิ์

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ครุุศาสตร์มหาบัณฑิต

ครูผู้สอน

ratchaneewantom@gmail.com

นายประสาทพร  เสนาสุทธิพร

นายประสาทพร  เสนาสุทธิพร

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

คบ

ครูผู้สอน

prasatporn3838@gmail.com

นายสุรีชัย  ศาสตร์นอก

นายสุรีชัย  ศาสตร์นอก

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

คบ.

หัวหน้ากลุ่มสาระ

sureechai@nareerat.ac.th

นางศศิลดา  เรียนหม่อม

นางศศิลดา  เรียนหม่อม

ครูชำนาญการ (คศ.2)

ศศ.ม

ครูผู้สอน

sasilada@nareerat.ac.th

นางสุญาณี  แจ้งแสงทอง

นางสุญาณี  แจ้งแสงทอง

ครู (คศ.1)

ศศ.ม.

ครูผู้สอน

suyanee@nareerat.ac.th

นายวัชชพันธ์  บุญณลัย

นายวัชชพันธ์  บุญณลัย

ครูชำนาญการ (คศ.2)

ศษ.ม.

ครูผู้สอน

watchaphan@nareerat.ac.th

นายธนู  แสนเพ็ชร์

นายธนู  แสนเพ็ชร์

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ศษ.บ.

ครูผู้สอน

นางสาวเหมวรรณ  ตันพรม

นางสาวเหมวรรณ  ตันพรม

พนักงานราชการ

ศศ.บ.

ครูผู้สอน

นางสาวณภัสสรณ์  ขอบเงิน

นางสาวณภัสสรณ์  ขอบเงิน

ครูอัตราจ้าง

ศศ.บ.

ครูผู้สอน

napassron_k@nareerat.ac.th