บุคลากรกลุ่มเทคโนโลยี

บุคลากร 9 คน


นายจตรนต์  สายอุต

นายจตรนต์  สายอุต

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ค.ม.

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวปวีณา  แนววงศ์

นางสาวปวีณา  แนววงศ์

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

กศ.ม

รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

นายวรเทพ  วันกาล

นายวรเทพ  วันกาล

ครูชำนาญการ (คศ.2)

วศ.บ./วท.ม.

รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

นางรัตนา  ทิพย์วังเมฆ

นางรัตนา  ทิพย์วังเมฆ

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)

ครูผู้สอน

นางนวลพรรณ  คมขำ

นางนวลพรรณ  คมขำ

ครูชำนาญการ (คศ.2)

กศ.ม.บริหารการศึกษา

ครูผู้สอน

นางประกายแก้ว  เสียงหวาน

นางประกายแก้ว  เสียงหวาน

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ศษ.ม.

ครูผู้สอน

นายกณิกนันต์  ดอกบัว

นายกณิกนันต์  ดอกบัว

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

กศ.บ.

ครูผู้สอน

นายอภิชัย  แสนใหญ่

นายอภิชัย  แสนใหญ่

ครูชำนาญการ (คศ.2)

กศ.ม.

ครูผู้สอน

นายภาณุพันธุ์  ภาคาผล

นายภาณุพันธุ์  ภาคาผล

ครูชำนาญการ (คศ.2)

วทม.

ครูผู้สอน