บุคลากรกลุ่มเทคโนโลยี

บุคลากร 9 คน


นางสาวปวีณา  แนววงศ์

นางสาวปวีณา  แนววงศ์

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

กศ.ม

ครูผู้สอน

นางรัตนา  ทิพย์วังเมฆ

นางรัตนา  ทิพย์วังเมฆ

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)

ครูผู้สอน

นางนวลพรรณ  คมขำ

นางนวลพรรณ  คมขำ

ครูชำนาญการ (คศ.2)

กศ.ม.บริหารการศึกษา

ครูผู้สอน

นายกณิกนันต์  ดอกบัว

นายกณิกนันต์  ดอกบัว

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

กศ.บ.

ครูผู้สอน

นางประกายแก้ว  เสียงหวาน

นางประกายแก้ว  เสียงหวาน

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ศษ.ม.

ครูผู้สอน

นายภาณุพันธุ์  ภาคาผล

นายภาณุพันธุ์  ภาคาผล

ครูชำนาญการ (คศ.2)

วทม.

ครูผู้สอน

นายจตรนต์  สายอุต

นายจตรนต์  สายอุต

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ค.ม.

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายอภิชัย  แสนใหญ่

นายอภิชัย  แสนใหญ่

ครูชำนาญการ (คศ.2)

กศ.ม.

ครูผู้สอน

นายวรเทพ  วันกาล

นายวรเทพ  วันกาล

ครู (คศ.1)

วศ.บ.

รองหัวหน้ากลุ่มสาระ