ฝ่ายบริหาร

บุคลากร 5 คน


ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร   แก้วทอง

ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร   แก้วทอง

ผู้อำนวยการ

กษ.ม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสุภาพร  โสภารัตน์

นางสุภาพร  โสภารัตน์

รองผู้อำนวยการ

ศษ.ม.

กลุ่มบริหารธุรการ และงบประมาณ

นางเฟื่องฟ้า  คำตัน

นางเฟื่องฟ้า  คำตัน

รองผู้อำนวยการ

ค.ม.

กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาววรกชชยา  สินธุชัย

นางสาววรกชชยา  สินธุชัย

รองผู้อำนวยการ

กษ.ม

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางสาวเนตรนภา  ใจเฉลียว

นางสาวเนตรนภา  ใจเฉลียว

รองผู้อำนวยการ

ศษ.ม

กลุ่มบริหารทั่วไป