ฝ่ายบริหาร

บุคลากร 5 คน


ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร   แก้วทอง

ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร   แก้วทอง

ผู้อำนวยการ

กษ.ม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางวิศิษฏ์พร  ศาสตร์นอก

นางวิศิษฏ์พร  ศาสตร์นอก

รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางสุภาพร  โสภารัตน์

นางสุภาพร  โสภารัตน์

รองผู้อำนวยการ

ศษ.ม.

กลุ่มบริหารทั่วไป

นางเฟื่องฟ้า  คำตัน

นางเฟื่องฟ้า  คำตัน

รองผู้อำนวยการ

ค.ม.

กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล

นางสาววรกชชยา  สินธุชัย

นางสาววรกชชยา  สินธุชัย

รองผู้อำนวยการ

กษ.ม

กลุ่มบริหารวิชาการ