ฝ่ายบริหาร

บุคลากร 4 คน


นางสุภาพร  โสภารัตน์

นางสุภาพร  โสภารัตน์

รองผู้อำนวยการ

ศษ.ม.

รองผู้อำนวยโรงเรียน

นางเฟื่องฟ้า  คำตัน

นางเฟื่องฟ้า  คำตัน

รองผู้อำนวยโรงเรียน

กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาววรกชชยา  สินธุชัย

นางสาววรกชชยา  สินธุชัย

รองผู้อำนวยโรงเรียน

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางสาวเนตรนภา  ใจเฉลียว

นางสาวเนตรนภา  ใจเฉลียว

รองผู้อำนวยโรงเรียน

กลุ่มบริหารทั่วไป