กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

จำนวน 4 คน


นางเบญจพร  จะเฮิง

นางเบญจพร  จะเฮิง

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

คศ.บ.

หัวหน้ากลุ่มสาระ

benjaporn@nareerat.ac.th

นางณัฐชานันท์  ฉัตรเกียรติคุณ

นางณัฐชานันท์  ฉัตรเกียรติคุณ

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ค.บ.

ครูผู้สอน

natchanan@nareerat.ac.th

นางสาวจงพิศ  กาศสกุล

นางสาวจงพิศ  กาศสกุล

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ค.บ.

รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

Jongpit@nareerat.ac.th

นายสนอง  ธนะภาษี

นายสนอง  ธนะภาษี

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

วท.บ.

ครูผู้สอน

sanong2506@nareerat.ac.th