กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

จำนวน 4 คน


นางสาวจงพิศ  กาศสกุล

นางสาวจงพิศ  กาศสกุล

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ค.บ.

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางเบญจพร  จะเฮิง

นางเบญจพร  จะเฮิง

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

คศ.บ.

ครูผู้สอน

นางณัฐชานันท์  ฉัตรเกียรติคุณ

นางณัฐชานันท์  ฉัตรเกียรติคุณ

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ค.บ.

ครูผู้สอน

นายสนอง  ธนะภาษี

นายสนอง  ธนะภาษี

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

วท.บ.

ครูผู้สอน