กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

จำนวน 4 คน


นางเบญจพร  จะเฮิง

นางเบญจพร  จะเฮิง

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

คศ.บ.

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางณัฐชานันท์  ฉัตรเกียรติคุณ

นางณัฐชานันท์  ฉัตรเกียรติคุณ

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ค.บ.

ครูผู้สอน

นางสาวจงพิศ  กาศสกุล

นางสาวจงพิศ  กาศสกุล

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ค.บ.

รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

นายสนอง  ธนะภาษี

นายสนอง  ธนะภาษี

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

วท.บ.

ครูผู้สอน