พนักงานบริการ

จำนวน 21 คน


นายสายธร   แดนโพธิ์

นายสายธร  แดนโพธิ์

ลูกจ้างประจำ

นายมนูญ  ใจกลม

นายมนูญ  ใจกลม

ลูกจ้างประจำ

นางวาสนา  ทนันชัย

นางวาสนา  ทนันชัย

ลูกจ้างประจำ

นายสถิตย์  วรรณา

นายสถิตย์  วรรณา

ลูกจ้างประจำ

นายจรัญ  บ้านหนอง

นายจรัญ  บ้านหนอง

ลูกจ้างชั่วคราว

นายวรโชค  ไชยคำ

นายวรโชค  ไชยคำ

ลูกจ้างชั่วคราว

นายสุรัตน์  แย้มแขไข

นายสุรัตน์  แย้มแขไข

ลูกจ้างชั่วคราว

นายโดม  คึ้นคำ

นายโดม  คึ้นคำ

ลูกจ้างชั่วคราว

ม.6

บริการ

นายนพดล  บุญชู

นายนพดล  บุญชู

ลูกจ้างชั่วคราว

นายสุเทพ  ริยาคำ

นายสุเทพ  ริยาคำ

ลูกจ้างชั่วคราว

นางศรีแพร  ร่องแก้ว

นางศรีแพร  ร่องแก้ว

ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวกัญญาภัทร  ร่องเเก้ว

นางสาวกัญญาภัทร  ร่องเเก้ว

ลูกจ้างชั่วคราว

นางคำปุ่น  อ่อนน้อม

นางคำปุ่น  อ่อนน้อม

ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวสุวิมล  ผ่านเมือง

นางสาวสุวิมล  ผ่านเมือง

ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวสกุณา  กัวตระกูล

นางสาวสกุณา  กัวตระกูล

ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวนิตยา  ตันจันตา

นางสาวนิตยา  ตันจันตา

ลูกจ้างชั่วคราว

นายชินไกร  ใจตื้อ

นายชินไกร  ใจตื้อ

ลูกจ้างชั่วคราว

นายธัชพล  เตชวงศ์

นายธัชพล  เตชวงศ์

ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวสายฝน  อุ่นกาศ

นางสาวสายฝน  อุ่นกาศ

ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวณธิดา  หม้อกรอง

นางสาวณธิดา  หม้อกรอง

ลูกจ้างชั่วคราว

นางมณเฑียร  ประทิศ

นางมณเฑียร  ประทิศ

ลูกจ้างชั่วคราว