สำนักงาน

จำนวน 9 คน


นายสุเมธ  สินธุวงศ์

นายสุเมธ  สินธุวงศ์

ลูกจ้างสำนักงาน

ปวส.

สำนักงาน

นายชูวิทย์  เสียงหวาน

นายชูวิทย์  เสียงหวาน

ลูกจ้างชั่วคราว

ป.ตรี

สำนักงาน

นางสาวดรุณี  เทียมแสน

นางสาวดรุณี  เทียมแสน

ลูกจ้างสำนักงาน

-

สำนักงาน

นางสาวสุกัญญา  นิลนาค

นางสาวสุกัญญา  นิลนาค

ลูกจ้างชั่วคราว

บธ.บ.

สำนักงาน

นางสาวชนากานต์  สมิงค้า

นางสาวชนากานต์  สมิงค้า

ลูกจ้างชั่วคราว

ศศบ.

สำนักงาน

นางสาวนรากร  กระจ่างแก้ว

นางสาวนรากร  กระจ่างแก้ว

ลูกจ้างสำนักงาน

วท.บ.

สำนักงาน

นางสาวิตรี  วังใน

นางสาวิตรี  วังใน

ลูกจ้างสำนักงาน

ปวส.

สำนักงาน

นางสาวธนัญญา  ลือราช

นางสาวธนัญญา  ลือราช

ลูกจ้างชั่วคราว

ศศบ.

สำนักงาน

นางสาวกมลลักษณ์  กาวิจิตร

นางสาวกมลลักษณ์  กาวิจิตร

ลูกจ้างชั่วคราว

ร.บ.

สำนักงาน