กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

จำนวน 20 คน


นายอลงกรณ์  เอกตะ

นายอลงกรณ์  เอกตะ

ครูชำนาญการ (คศ.2)

คบ.

รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

alongkorn_eakta@nareerat.ac.th

นางสาววรารัตน์  จดจำ

นางสาววรารัตน์  จดจำ

ครูชำนาญการ (คศ.2)

กศ.ม.

ครูผู้สอน

wararatt@nareerat.ac.th

นางทิพวรรณ  ภาคาผล

นางทิพวรรณ  ภาคาผล

ครูชำนาญการ (คศ.2)

กศ.บ.คณิตศาสตร์

ครูผู้สอน

thippawan@nareerat.ac.th

นางนางวาสนา   แสงสร้อย

นางนางวาสนา   แสงสร้อย

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

คบ.

ครูผู้สอน

wasana@nareerat.ac.th

นายสมชาย  อินตา

นายสมชาย  อินตา

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

วท.บ.

หัวหน้ากลุ่มสาระ

sominta@nareerat.ac.th

นางสาวฐิติกาญจน์  กาศลังกา

นางสาวฐิติกาญจน์  กาศลังกา

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ค.บ.

ครูผู้สอน

krusonnr@nareerat.ac.th

นางสาวสุพัตรา  แก้วสีทอง

นางสาวสุพัตรา  แก้วสีทอง

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ค.บ.

ครูผู้สอน

supattra_k@nareerat.ac.th

นางสุรีย์  แสนเพ็ชร์

นางสุรีย์  แสนเพ็ชร์

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

คบ.

ครูผู้สอน

joysanpet@nareerat.ac.th

นางสายสุนี  เนตรทิพย์

นางสายสุนี  เนตรทิพย์

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

กศ.ม.

ครูผู้สอน

saisunee@nareerat.ac.th

นางสุประวีณ์  ดอกบัว

นางสุประวีณ์  ดอกบัว

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

กศ.ม.

ครูผู้สอน

suwanit.i@nareerat.ac.th

นางสาวกาญจนา  ไชยชนะ

นางสาวกาญจนา  ไชยชนะ

ครูชำนาญการ (คศ.2)

กศ.ม.

ครูผู้สอน

kanjana@nareerat.ac.th

นางสาววชิราภา  เพ็ชรหาญ

นางสาววชิราภา  เพ็ชรหาญ

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ศษ.ม.

ครูผู้สอน

wachirapa_p@nareerat.ac.th

นางสาวฐานิดา  พรหมวัชรานนท์

นางสาวฐานิดา  พรหมวัชรานนท์

ครู (คศ.1)

กศ.บ.

ครูผู้สอน

thanida_promwatcharanon@gmail.com

นางสาวณิชชาวีณ์  หมู่ธรรมไชย

นางสาวณิชชาวีณ์  หมู่ธรรมไชย

ครู (คศ.1)

ศษ.ม.

ครูผู้สอน

toytoona587@gmail.com

นางสาวกมลกานต์  ศรีธิ

นางสาวกมลกานต์  ศรีธิ

ครู (คศ.1)

กศ.ม.

ครูผู้สอน

kamonkarn_s@nareerat.ac.th

นางสาวศุภิสรา  จันทร์เพ็ง

นางสาวศุภิสรา  จันทร์เพ็ง

ครู (คศ.1)

กศ.ม.(คณิตศาสตร์ศึกษา)

ครูผู้สอน

supisara@nareerat.ac.th

นางฐิติมา  ศรีจันทร์

นางฐิติมา  ศรีจันทร์

ครูชำนาญการ (คศ.2)

ค.บ.

ครูผู้สอน

thitima_s@nareerat.ac.th

นางสาวสุกัญญาภัค  สมปาน

นางสาวสุกัญญาภัค  สมปาน

ครู (คศ.1)

คบ

ครูผู้สอน

sukanyaphak@nareerat.ac.th

นางสาวณัฐกานต์  ภูมิคอนสาร

นางสาวณัฐกานต์  ภูมิคอนสาร

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ศษ.ม

ครูผู้สอน

nattakarn@nareerat.ac.th

นางฉันท์หทัย  ชาญชัยวีระพันธุ์

นางฉันท์หทัย  ชาญชัยวีระพันธุ์

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ศษ.ม.

ครูผู้สอน

chunhathai@nareerat.ac.th