กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

จำนวน 23 คน


นายสมชาย  อินตา

นายสมชาย  อินตา

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

วท.บ.

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายอลงกรณ์  เอกตะ

นายอลงกรณ์  เอกตะ

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

คบ.

รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวฐิติกาญจน์  กาศลังกา

นางสาวฐิติกาญจน์  กาศลังกา

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ค.บ.

ครูผู้สอน

นางสาวสุพัตรา  แก้วสีทอง

นางสาวสุพัตรา  แก้วสีทอง

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ค.บ.

ครูผู้สอน

นางสายสุนี  เนตรทิพย์

นางสายสุนี  เนตรทิพย์

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

กศ.ม.

ครูผู้สอน

นางสุประวีณ์  ดอกบัว

นางสุประวีณ์  ดอกบัว

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

กศ.ม.

ครูผู้สอน

นางสาววชิราภา  เพ็ชรหาญ

นางสาววชิราภา  เพ็ชรหาญ

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ศษ.ม.

ครูผู้สอน

นางฉันท์หทัย  ชาญชัยวีระพันธุ์

นางฉันท์หทัย  ชาญชัยวีระพันธุ์

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ศษ.ม.

ครูผู้สอน

นางรัตติยา    จินายะ

นางรัตติยา   จินายะ

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ครูผู้สอน

นางสาวสุพัตรา    วงศ์ยี

นางสาวสุพัตรา   วงศ์ยี

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ครูผู้สอน

นางนันท์มนัส     ปิยรัตน์เจริญ

นางนันท์มนัส   ปิยรัตน์เจริญ

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ครูผู้สอน

นางสาวณัฐกานต์  ภูมิคอนสาร

นางสาวณัฐกานต์  ภูมิคอนสาร

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ศษ.ม

ครูผู้สอน

นางวรารัตน์  อริยะศักดิ์

นางวรารัตน์  อริยะศักดิ์

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

กศ.ม.

ครูผู้สอน

นางทิพวรรณ  ภาคาผล

นางทิพวรรณ  ภาคาผล

ครูชำนาญการ (คศ.2)

กศ.บ.คณิตศาสตร์

ครูผู้สอน

นางสาวกาญจนา  ไชยชนะ

นางสาวกาญจนา  ไชยชนะ

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

กศ.ม.

ครูผู้สอน

นางฐิติมา  ศรีจันทร์

นางฐิติมา  ศรีจันทร์

ครูชำนาญการ (คศ.2)

ค.บ.

ครูผู้สอน

นางปิยธิดา   โพธิ์ประภา

นางปิยธิดา   โพธิ์ประภา

ครูชำนาญการ (คศ.2)

กศ.ม.

ครูผู้สอน

ว่าที่ร้อยตรีบุญญบุตร  ฐาปะนา

ว่าที่ร้อยตรีบุญญบุตร  ฐาปะนา

ครูชำนาญการ (คศ.2)

ครูผู้สอน

นางสาวฐานิดา  พรหมวัชรานนท์

นางสาวฐานิดา  พรหมวัชรานนท์

ครู (คศ.1)

กศ.บ.

ครูผู้สอน

นางสาวณิชชาวีณ์  หมู่ธรรมไชย

นางสาวณิชชาวีณ์  หมู่ธรรมไชย

ครูชำนาญการ (คศ.2)

ศษ.ม.

ครูผู้สอน

นางสาวกมลกานต์  ศรีธิ

นางสาวกมลกานต์  ศรีธิ

ครู (คศ.1)

กศ.ม.

ครูผู้สอน

นางสาวศุภิสรา  จันทร์เพ็ง

นางสาวศุภิสรา  จันทร์เพ็ง

ครู (คศ.1)

กศ.ม.(คณิตศาสตร์ศึกษา)

ครูผู้สอน

นางสาวสุกัญญาภัค  สมปาน

นางสาวสุกัญญาภัค  สมปาน

ครู (คศ.1)

คบ

ครูผู้สอน