การจัดการเรียนการสอน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19)

ห้องเรียนออนไลน์ NR Classroom

ห้องเรียนออนไลน์ NR Classroom โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ เพื่อจัดการศึกษาทางไกลเฉพาะกิจควบคู่กับการเรียนผ่าน DLTV ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารโรงเรียนนารีรัตน์

กิจกรรมชุมนุม

เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ให้ผู้เรียนเลือกกิจกรรมตามความสนใจ

PLC : ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

มีพัฒนาการมาจากกลยุทธ์ระดับองค์กรที่มุ่งเน้นให้องค์กรมีการปรับตัวต่อกระแสที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว เพื่อการเลือกแนวทางในการศึกษาต่อและอาชีพ รายวิชา ก23901

คนเก่งนารีรัตน์

“ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ที่ได้คะแนนสูงสุดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2562”

คนเก่งนารีรัตน์

“ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ที่ได้คะแนนสูงสุดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2562”

วิธีดูแลตัวเองและคนใกล้ชิด ให้ห่างไกล COVID-19

ผู้บริหารโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

นายสวัสดิ์ ใจตุรงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายบรรดาล วันมา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
นางเฟื่องฟ้า คำตัน
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
นางสาววรกชชยา สินธุชัย
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
นางสุภาพร โสภารัตน์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

©2020 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่. เลขที่ 1 ถนนคุ้มเดิม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000