การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ปฏิทินการรับเรียน

ปีการศึกษา 2564

ประกาศ เลื่อนการจัดกิจกรรม

เดิน – วิ่งการกุศล ครบรอบ 99 ปี นารีรัตน์

เลื่อนการจัดกิจกรรมอย่างไม่มีกำหนด

รายงานการสแกนบัตรของนักเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ มีความประสงค์ […]
ตามที่โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ได้ประกาศรั […]
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะรั […]
ตามที่โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ได้ประกาศรั […]
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ มีความประสงค์ประก […]
กิจกรรมชุมนุม

เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ให้ผู้เรียนเลือกกิจกรรมตามความสนใจ

PLC : ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

มีพัฒนาการมาจากกลยุทธ์ระดับองค์กรที่มุ่งเน้นให้องค์กรมีการปรับตัวต่อกระแสที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว เพื่อการเลือกแนวทางในการศึกษาต่อและอาชีพ รายวิชา ก23901

หน่วยพัฒนาครู

หน่วยพัฒนาครูโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

เอกสารโรงเรียนนารีรัตน์

คนเก่งนารีรัตน์

“ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ที่ได้คะแนนสูงสุดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2562”

คนเก่งนารีรัตน์

“ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ที่ได้คะแนนสูงสุดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2562”

วิธีดูแลตัวเองและคนใกล้ชิด ให้ห่างไกล COVID-19

ผู้บริหารโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

นายสวัสดิ์ ใจตุรงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางเฟื่องฟ้า คำตัน
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
นางสาววรกชชยา สินธุชัย
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
นางสุภาพร โสภารัตน์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารธุรการ
และงบประมาณ

นางสาวเนตรนภา ใจเฉลียว
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

©2020 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่. เลขที่ 1 ถนนคุ้มเดิม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000