ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจผลการเรียน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศ เลื่อนการจัดกิจกรรม

เดิน – วิ่งการกุศล ครบรอบ 99 ปี นารีรัตน์

เลื่อนการจัดกิจกรรมอย่างไม่มีกำหนด

กิจกรรมชุมนุม
PLC : ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
หน่วยพัฒนาครู

วิธีดูแลตัวเองและคนใกล้ชิด ให้ห่างไกล COVID-19

ผู้บริหารโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

นายสวัสดิ์ ใจตุรงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางเฟื่องฟ้า คำตัน
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
นางสาววรกชชยา สินธุชัย
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
นางสุภาพร โสภารัตน์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารธุรการ
และงบประมาณ

นางสาวเนตรนภา ใจเฉลียว
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

กองทุน 100 ปี นารีรัตน์

       เนื่องด้วยโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ครบรอบ 100 ปี ในวันที่ 15 มิถุนายน 2564
ขอเชิญท่านผู้มีเกียรติร่วมทำบุญสมทบกองทุน 100 ปี นารีรัตน์ เพื่อพัฒนาโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
บัญชีเลขที่ 506-3-07461-8 ธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)