แจ้งเลื่อน
การมอบตัวนักเรียนใหม่

ทางโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ เลื่อนการมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ไม่มีกำหนด จนกว่าจะมีประกาศจาก สพฐ.

ประกาศ!

เลื่อนการรับสมัครนักเรียนใหม่
ประจำปีการศึกษา 2563

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ตามหนังสือ ศธ 04006/ว1150
จนกว่า สพฐ. จะแจ้งให้ทราบ

ประกาศ

การยกเลิกการรับเอกสารหลักฐานการจบการศึกษา (ปพ.1) ของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบผลการเรียน

ตรวจสอบผลการเรียน ม.1- ม.6

ตารางเรียน

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ตารางสอน

ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมโรงเรียนนารีรัตน์

กิจกรรมโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
กิจกรรมโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
กิจกรรมโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
กิจกรรมทางโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
กิจกรรมชุมนุม-กิจกรรมลดเวลาเรียนฯ

เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ให้ผู้เรียนเลือกกิจกรรมตามความสนใจ

PLC : ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

กิจกรรมลดเวลาเรียน – เพิ่มเวลารู้ เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว เพื่อการเลือกแนวทางในการศึกษาต่อและอาชีพ รายวิชา ก23901

คนเก่งนารีรัตน์

“ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ที่ได้คะแนนสูงสุดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2562”

คนเก่งนารีรัตน์

“ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ที่ได้คะแนนสูงสุดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2562”

วิธีดูแลตัวเองและคนใกล้ชิด ให้ห่างไกล COVID-19

เอกสารโรงเรียนนารีรัตน์

ดาวน์โหลดเอกสาร ปพ.5 ภาคเรียนที่ 2 และ รายชื่อ […]
ขอให้เข้าระบบโดยใช้อีเมล โรงเรียนนารีรัตน์จังห […]

ผู้บริหารโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

นายสวัสดิ์ ใจตุรงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายบรรดาล วันมา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
นางเฟื่องฟ้า คำตัน
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
นางสาววรกชชยา สินธุชัย
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
นางสุภาพร โสภารัตน์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

©2020 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่. เลขที่ 1 ถนนคุ้มเดิม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000