แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

Flash News

จดหมายข่าวนารีรัตน์

กิจกรรมชุมนุม
PLC : ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
หน่วยพัฒนาครู

ผู้บริหารโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร แก้วทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางเฟื่องฟ้า คำตัน
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
นางสาววรกชชยา สินธุชัย
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
นางสุภาพร โสภารัตน์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารธุรการ
และงบประมาณ
นางสาวเนตรนภา ใจเฉลียว
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

Link ที่เกี่ยวข้อง