การชำระค่าบำรุงการศึกษา

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

13 – 17 กันยายน 2564

มัธยมศึกษาปีที่ 2
2,260
 • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ 4,410
 • ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ 22,910
 • ห้องเรียนทั่วไป (ห้อง 3) 2,060
 • ห้องเรียนทั่วไป (ห้อง 4 – ห้อง 12) 2,260

23 – 27 สิงหาคม 2564

มัธยมศึกษาปีที่ 3
2,360
 • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ 4,410
 • ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ 24,910
 • ห้องเรียนทั่วไป (ห้อง 3) 2,160
 • ห้องเรียนทั่วไป (ห้อง 4 – ห้อง 12) 2,360

30 สิงหาคม – 3 กันยายน 2564

มัธยมศึกษาปีที่ 5
2,360
 • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ 3,910
 • ห้องเรียนทั่วไป (ห้อง 2 – ห้อง 11) 2,360
 • ห้องเรียนทั่วไป (ห้อง 11 – ห้อง 12)* 2,160
 • *ห้อง 11 เลขที่ 24 – 27

6 – 10 กันยายน 2564

มัธยมศึกษาปีที่ 6
2,760
 • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ 3,910
 • ห้องเรียนทั่วไป (ห้อง 2 – ห้อง 11) 2,760
 • ห้องเรียนทั่วไป (ห้อง 11 – ห้อง 12)* 2,560
 • *ห้อง 11 เลขที่ 31 – 48

แนวทางปฏิบัติในการสอบกลางภาคแบบออนไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์

คนเก่งนารีรัตน์

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของนักเรียนทุกคน

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทองแดง ถ้วยพระราชทาน ในการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการ ม.ต้น

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนในการแข่งขัน โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการ ม.ต้น ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รางวัลชมเชยการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกชพร แผ่นทอง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับรางวัลชมเชยการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ขอแสดงความยินดีกับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

ขอแสดงความยินดี

ผู้บริหารและคุณครูที่ได้รับรางวัล OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563

ประกาศ เลื่อนการจัดกิจกรรม

เดิน – วิ่งการกุศล ครบรอบ 99 ปี นารีรัตน์

เลื่อนการจัดกิจกรรมอย่างไม่มีกำหนด

กิจกรรมชุมนุม

เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ให้ผู้เรียนเลือกกิจกรรมตามความสนใจ

PLC : ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

มีพัฒนาการมาจากกลยุทธ์ระดับองค์กรที่มุ่งเน้นให้องค์กรมีการปรับตัวต่อกระแสที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว เพื่อการเลือกแนวทางในการศึกษาต่อและอาชีพ รายวิชา ก23901

หน่วยพัฒนาครู

หน่วยพัฒนาครูโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

ตรวจผลการเรียน

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

วิธีดูแลตัวเองและคนใกล้ชิด ให้ห่างไกล COVID-19

ผู้บริหารโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

นายสวัสดิ์ ใจตุรงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางเฟื่องฟ้า คำตัน
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
นางสาววรกชชยา สินธุชัย
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
นางสุภาพร โสภารัตน์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารธุรการ
และงบประมาณ

นางสาวเนตรนภา ใจเฉลียว
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

กองทุน 100 ปี นารีรัตน์

       เนื่องด้วยโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ครบรอบ 100 ปี ในวันที่ 15 มิถุนายน 2564
ขอเชิญท่านผู้มีเกียรติร่วมทำบุญสมทบกองทุน 100 ปี นารีรัตน์ เพื่อพัฒนาโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
บัญชีเลขที่ 506-3-07461-8 ธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

แชร์เนื้อหานี้
ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์ฯ