กองทุน 100 ปี นารีรัตน์

       เนื่องด้วยโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ครบรอบ 100 ปี ในวันที่ 15 มิถุนายน 2564
ขอเชิญท่านผู้มีเกียรติร่วมทำบุญสมทบกองทุน 100 ปี นารีรัตน์ เพื่อพัฒนาโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
บัญชีเลขที่ 506-3-07461-8 ธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่

ข่าวประชาสัมพันธ์

คนเก่งนารีรัตน์

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของนักเรียนทุกคน

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ขอแสดงความยินดีกับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

ผลการคัดเลือก TCAS รอบที่ 2 แบบที่ 2 โควตา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบที่ 2 แบบที่ 2 โควตา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2564 จำนวน 104 คน

ประกาศ เลื่อนการจัดกิจกรรม

เดิน – วิ่งการกุศล ครบรอบ 99 ปี นารีรัตน์

เลื่อนการจัดกิจกรรมอย่างไม่มีกำหนด

กิจกรรมชุมนุม

เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ให้ผู้เรียนเลือกกิจกรรมตามความสนใจ

PLC : ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

มีพัฒนาการมาจากกลยุทธ์ระดับองค์กรที่มุ่งเน้นให้องค์กรมีการปรับตัวต่อกระแสที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว เพื่อการเลือกแนวทางในการศึกษาต่อและอาชีพ รายวิชา ก23901

หน่วยพัฒนาครู

หน่วยพัฒนาครูโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

ตรวจผลการเรียน

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

วิธีดูแลตัวเองและคนใกล้ชิด ให้ห่างไกล COVID-19

ผู้บริหารโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

นายสวัสดิ์ ใจตุรงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางเฟื่องฟ้า คำตัน
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
นางสาววรกชชยา สินธุชัย
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
นางสุภาพร โสภารัตน์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารธุรการ
และงบประมาณ

นางสาวเนตรนภา ใจเฉลียว
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

©2020 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่. เลขที่ 1 ถนนคุ้มเดิม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000