กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

จำนวน 14 คน


นางพินพนอ  กัลยาประสิทธิ์

นางพินพนอ  กัลยาประสิทธิ์

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ศศ.บ.

ครูผู้สอน

นางนริศรา  หงษ์หนึ่ง

นางนริศรา  หงษ์หนึ่ง

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ศษ.ม.

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางอารีญา  แม่นยำ

นางอารีญา  แม่นยำ

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ศศ.ม

รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

นางปัณฑารีย์  ต้นกล

นางปัณฑารีย์  ต้นกล

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ค.บ.

ครูผู้สอน

นางปิยวรรณ  สังข์จันทราพร

นางปิยวรรณ  สังข์จันทราพร

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ค.ม.

ครูผู้สอน

นางสาวยุรีพร  หาญยุทธ

นางสาวยุรีพร  หาญยุทธ

ครูชำนาญการ (คศ.2)

ศษ.บ.

ครูผู้สอน

นายวิทยา   ปันแก้ว

นายวิทยา   ปันแก้ว

ครูชำนาญการ (คศ.2)

ศศ.ม.

ครูผู้สอน

นางจันทร์ทิพย์  ทองวัง

นางจันทร์ทิพย์  ทองวัง

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ศศ.บ.

ครูผู้สอน

นางสาวเสาวณีย์  ดังก้อง

นางสาวเสาวณีย์  ดังก้อง

ครู (คศ.1)

ศษ.บ.

ครูผู้สอน

นางสาวคณิสสร  แสงมณี

นางสาวคณิสสร  แสงมณี

ครู (คศ.1)

ครุศาสตรบัณฑิต

ครูผู้สอน

นางวิภารัตน์  ตาวิยะ

นางวิภารัตน์  ตาวิยะ

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ค.บ.

ครูผู้สอน

นายกันตพัฒน์  แสนสา

นายกันตพัฒน์  แสนสา

ครู (คศ.1)

กศ.บ.

ครูผู้สอน

นายกันต์ธนัชย์  รัตนวงค์  กันติธรานนท์

นายกันต์ธนัชย์ รัตนวงค์  กันติธรานนท์

ครู (คศ.1)

ศษ.บ.

รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

นางณัฐธิดา  แสนใหญ่

นางณัฐธิดา  แสนใหญ่

ครูชำนาญการ (คศ.2)

ศษ.ม.

ครูผู้สอน