กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

จำนวน 13 คน


นายพลร่ม  ดอกแก้ว

นายพลร่ม  ดอกแก้ว

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ศษ.ม

ครูผู้สอน

ponrom@nareerat.ac.th

นางปัณฑารีย์  ต้นกล

นางปัณฑารีย์  ต้นกล

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ค.บ.

ครูผู้สอน

PANTAREE@nareerat.ac.th

นางปิยวรรณ  สังข์จันทราพร

นางปิยวรรณ  สังข์จันทราพร

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ค.ม.

ครูผู้สอน

piyawan@nareerat.ac.th

นางสาวยุรีพร  หาญยุทธ

นางสาวยุรีพร  หาญยุทธ

ครูชำนาญการ (คศ.2)

ศษ.บ.

ครูผู้สอน

yureeporn@nareerat.ac.th

นางอารีญา  แม่นยำ

นางอารีญา  แม่นยำ

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ศศ.ม

ครูผู้สอน

areeya@nareerat.ac.th

นางจันทร์ทิพย์  ทองวัง

นางจันทร์ทิพย์  ทองวัง

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ศศ.บ.

ครูผู้สอน

jant_tw@nareerat.ac.th

นางสาวเสาวณีย์  ดังก้อง

นางสาวเสาวณีย์  ดังก้อง

ครู (คศ.1)

ศษ.บ.

ครูผู้สอน

saowanee_dungkong@nareerat.ac.th

นางสาวคณิสสร  แสงมณี

นางสาวคณิสสร  แสงมณี

ครู (คศ.1)

ครุศาสตรบัณฑิต

ครูผู้สอน

khanissorn_saengmanee@nareerat.ac.th

นางวิภารัตน์  ตาวิยะ

นางวิภารัตน์  ตาวิยะ

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ค.บ.

ครูผู้สอน

wipatoon_t@nareerat.ac.th

นายกันตพัฒน์  แสนสา

นายกันตพัฒน์  แสนสา

ครู (คศ.1)

กศ.บ.

ครูผู้สอน

kantapat@nareerat.ac.th

นายกันต์ธนัชย์  รัตนวงค์  กันติธรานนท์

นายกันต์ธนัชย์ รัตนวงค์  กันติธรานนท์

ครู (คศ.1)

ศษ.บ.

ครูผู้สอน

kanthanat@nareerat.ac.th

นางณัฐธิดา  แสนใหญ่

นางณัฐธิดา  แสนใหญ่

ครูชำนาญการ (คศ.2)

ศษ.ม.

ครูผู้สอน

natthidakhim@nareerat.ac.th

นางนริศรา  หงษ์หนึ่ง

นางนริศรา  หงษ์หนึ่ง

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ศษ.ม.

ครูผู้สอน

naritsarahongnung1@nareerat.ac.th