กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

จำนวน 18 คน


นายสัญญลักษณ์  ผากเบี้ย

นายสัญญลักษณ์  ผากเบี้ย

ครูผู้ช่วย

ศษ.บ.

ครูผู้สอน

นางนริศรา  หงษ์หนึ่ง

นางนริศรา  หงษ์หนึ่ง

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ศษ.ม.

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางอารีญา  แม่นยำ

นางอารีญา  แม่นยำ

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ศศ.ม

รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

นายกันต์ธนัชย์  รัตนวงค์  กันติธรานนท์

นายกันต์ธนัชย์ รัตนวงค์  กันติธรานนท์

ครู (คศ.1)

ศษ.บ.

รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

นางปัณฑารีย์  ต้นกล

นางปัณฑารีย์  ต้นกล

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ค.บ.

ครูผู้สอน

นางพินพนอ  กัลยาประสิทธิ์

นางพินพนอ  กัลยาประสิทธิ์

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ศศ.บ.

ครูผู้สอน

นางปิยวรรณ  สังข์จันทราพร

นางปิยวรรณ  สังข์จันทราพร

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ค.ม.

ครูผู้สอน

นายวิทยา   ปันแก้ว

นายวิทยา   ปันแก้ว

ครูชำนาญการ (คศ.2)

ศศ.ม.

ครูผู้สอน

นางจันทร์ทิพย์  ทองวัง

นางจันทร์ทิพย์  ทองวัง

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ศศ.บ.

ครูผู้สอน

นางสาวเสาวณีย์  ดังก้อง

นางสาวเสาวณีย์  ดังก้อง

ครู (คศ.1)

ศษ.บ.

ครูผู้สอน

นางสาวคณิสสร  แสงมณี

นางสาวคณิสสร  แสงมณี

ครู (คศ.1)

ครุศาสตรบัณฑิต

ครูผู้สอน

นางวิภารัตน์  ตาวิยะ

นางวิภารัตน์  ตาวิยะ

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ค.บ.

ครูผู้สอน

นายกันตพัฒน์  แสนสา

นายกันตพัฒน์  แสนสา

ครู (คศ.1)

กศ.บ.

ครูผู้สอน

นางณัฐธิดา  แสนใหญ่

นางณัฐธิดา  แสนใหญ่

ครูชำนาญการ (คศ.2)

ศษ.ม.

ครูผู้สอน

นางอรพรรณ    ไชยศิลป์

นางอรพรรณ   ไชยศิลป์

ครูชำนาญการ (คศ.2)

ศษ.ม.

ครูผู้สอน

นายพงศ์ณภัทร    นันศิริ

นายพงศ์ณภัทร   นันศิริ

ครูชำนาญการ (คศ.2)

ครูผู้สอน

นายณัฐวัตร    เป็นโตน

นายณัฐวัตร   เป็นโตน

ครูชำนาญการ (คศ.2)

ครูผู้สอน

นายณัฐพล    ปะละใจ

นายณัฐพล   ปะละใจ

ครูชำนาญการ (คศ.2)

ค.ม. (การวิจัยและประเมินทางการศึกษา)

ครูผู้สอน