กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

จำนวน 25 คน


นางสาวศิวะพร    โลกคำลือ

นางสาวศิวะพร   โลกคำลือ

ครูอัตราจ้าง

ครูผู้สอน

นางสาวปพิชญา    ใจนนถี

นางสาวปพิชญา   ใจนนถี

ครูอัตราจ้าง

ครูผู้สอน

นางขวัญฤทัย  จันทร์สุข

นางขวัญฤทัย  จันทร์สุข

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

กศ.ม.

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางวราภรณ์    กาศมณี

นางวราภรณ์   กาศมณี

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ศษ.ม.

รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวกนกภรณ์  ธรรมไชยางกูร

นางสาวกนกภรณ์  ธรรมไชยางกูร

ครูชำนาญการ (คศ.2)

ค.บ.

ครูผู้สอน

นางสุณิชญา  กันทากากาศ

นางสุณิชญา  กันทากากาศ

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ศษ.ม.

ครูผู้สอน

นางนิรมัย  รักวิชา

นางนิรมัย  รักวิชา

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

กศม. (เคมี)

ครูผู้สอน

นางสาวอมรรัตน์  ซำเจริญ

นางสาวอมรรัตน์  ซำเจริญ

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

กศ.ม.

ครูผู้สอน

นางเพ็ญศรี  ธิมา

นางเพ็ญศรี  ธิมา

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ก.ศม.

ครูผู้สอน

นางพัชนี  อุปนันไชย

นางพัชนี  อุปนันไชย

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ค.บ.

ครูผู้สอน

นางสาวสนธยา  กาศสมบูรณ์

นางสาวสนธยา  กาศสมบูรณ์

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

วท.บ.

ครูผู้สอน

นางสาวจีราวัจน์  แสงคำ

นางสาวจีราวัจน์  แสงคำ

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

กศ.ม

ครูผู้สอน

นายวิทวัส  วรรณสุคนธ์

นายวิทวัส  วรรณสุคนธ์

ครูชำนาญการ (คศ.2)

วท.บ.

ครูผู้สอน

นางแอนนา  วัชรเกตุ

นางแอนนา  วัชรเกตุ

ครูชำนาญการ (คศ.2)

วท.บ.(จุลชีววิทยา)

ครูผู้สอน

นางสาวขวัญดาว  ใจงาม

นางสาวขวัญดาว  ใจงาม

ครูชำนาญการ (คศ.2)

กศ.ม.

ครูผู้สอน

นายปวริศ  พรหมเสนา

นายปวริศ  พรหมเสนา

ครูชำนาญการ (คศ.2)

วทม.

ครูผู้สอน

นางสาวประภาพรรณ   จันตา

นางสาวประภาพรรณ   จันตา

ครู (คศ.1)

คบ.เคมี

ครูผู้สอน

นายอนุพงศ์  ไพรศรี

นายอนุพงศ์  ไพรศรี

ครู (คศ.1)

ศษ.ม.

ครูผู้สอน

นายวชิรวิทย์  เสมอใจ

นายวชิรวิทย์  เสมอใจ

ครูชำนาญการ (คศ.2)

กศ.ม. (เคมี)

ครูผู้สอน

นางสาววรันภัทร  รัตนการุณจิต

นางสาววรันภัทร  รัตนการุณจิต

ครู (คศ.1)

วท.ม

ครูผู้สอน

นายธนาศักดิ์  กองโกย

นายธนาศักดิ์  กองโกย

ครู (คศ.1)

M.Ed. (STEM education)

ครูผู้สอน

นางสาวชรัญญา  พานิช

นางสาวชรัญญา  พานิช

ครู (คศ.1)

กศ.ม.

ครูผู้สอน

นางเพียงจิต    ชำนาญ

นางเพียงจิต   ชำนาญ

ครูชำนาญการ (คศ.2)

วท.ม.

ครูผู้สอน

นางสาวณัฐพร     แสนอินทร์

นางสาวณัฐพร   แสนอินทร์

ครู (คศ.1)

ครูผู้สอน

นางสาวพรณิชา    พรหมเสนา

นางสาวพรณิชา   พรหมเสนา

ครู (คศ.1)

ครูผู้สอน