กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

จำนวน 23 คน


นางธาริณี  ระย้าแก้ว

นางธาริณี  ระย้าแก้ว

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

คบ.

ครูผู้สอน

tarinee2008@nareerat.ac.th

นางวราภรณ์    กาศมณี

นางวราภรณ์   กาศมณี

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ศษ.ม.

รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

krumac@nareerat.ac.th

นางสาวกนกภรณ์  ธรรมไชยางกูร

นางสาวกนกภรณ์  ธรรมไชยางกูร

ครูชำนาญการ (คศ.2)

ค.บ.

ครูผู้สอน

yang_kul@nareerat.ac.th

นางสาวประภาพรรณ   จันตา

นางสาวประภาพรรณ   จันตา

ครู (คศ.1)

คบ.เคมี

ครูผู้สอน

praphaphan_janta@nareerat.ac.th

นางสุณิชญา  กันทากากาศ

นางสุณิชญา  กันทากากาศ

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ศษ.ม.

ครูผู้สอน

sunitchaya_tim@nareerat.ac.th

นางวาณี  สุทธกุล

นางวาณี  สุทธกุล

ครูชำนาญการ (คศ.2)

กศ.ม.

ครูผู้สอน

waneesc@nareerat.ac.th

นางนิรมัย  รักวิชา

นางนิรมัย  รักวิชา

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

กศม. (เคมี)

ครูผู้สอน

rain1904@nareerat.ac.th

นายวิทวัส  วรรณสุคนธ์

นายวิทวัส  วรรณสุคนธ์

ครู (คศ.1)

วท.บ.

ครูผู้สอน

witthawat_w@nareerat.ac.th

นายอนุพงศ์  ไพรศรี

นายอนุพงศ์  ไพรศรี

ครู (คศ.1)

ศษ.ม.

ครูผู้สอน

นายวชิรวิทย์  เสมอใจ

นายวชิรวิทย์  เสมอใจ

ครู (คศ.1)

กศ.ม. (เคมี)

ครูผู้สอน

wachirawit.sam@nareerat.com

นางสาววรันภัทร  รัตนการุณจิต

นางสาววรันภัทร  รัตนการุณจิต

ครูผู้ช่วย

วท.ม

ครูผู้สอน

waranphat_r@nareerat.ac.th

นางสาวอมรรัตน์  ซำเจริญ

นางสาวอมรรัตน์  ซำเจริญ

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

กศ.ม.

ครูผู้สอน

arale@nareerat.ac.th

นางแอนนา  วัชรเกตุ

นางแอนนา  วัชรเกตุ

ครูชำนาญการ (คศ.2)

วท.บ.(จุลชีววิทยา)

ครูผู้สอน

anna_sc@nareerat.ac.th

นางเพ็ญศรี  ธิมา

นางเพ็ญศรี  ธิมา

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ก.ศม.

หัวหน้ากลุ่มสาระ

pensri_tima@nareerat.ac.th

MissPorhathai  Pipatthanachaipoom

MissPorhathai  Pipatthanachaipoom

ครู (คศ.1)

Ed.M.

ครูผู้สอน

porhathai_pip@nareerat.ac.th

นายธนาศักดิ์  กองโกย

นายธนาศักดิ์  กองโกย

ครู (คศ.1)

M.Ed. (STEM education)

ครูผู้สอน

นางสาวขวัญดาว  ใจงาม

นางสาวขวัญดาว  ใจงาม

ครูชำนาญการ (คศ.2)

กศ.ม.

ครูผู้สอน

katom_phy@nareerat.ac.th

นางพัชนี  อุปนันไชย

นางพัชนี  อุปนันไชย

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ค.บ.

ครูผู้สอน

nee_amp@nareerat.ac.th

นางขวัญฤทัย  จันทร์สุข

นางขวัญฤทัย  จันทร์สุข

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

กศ.ม.

ครูผู้สอน

khwanrutai_jansuk@nareerat.ac.th

นางสาวสนธยา  กาศสมบูรณ์

นางสาวสนธยา  กาศสมบูรณ์

ครูชำนาญการ (คศ.2)

วท.บ.

ครูผู้สอน

sonthaya_k@nareerat.ac.th

นางสาวชรัญญา  พานิช

นางสาวชรัญญา  พานิช

ครู (คศ.1)

กศ.ม.

ครูผู้สอน

นางสาวจีราวัจน์  แสงคำ

นางสาวจีราวัจน์  แสงคำ

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

กศ.ม

ครูผู้สอน

นายปวริศ  พรหมเสนา

นายปวริศ  พรหมเสนา

ครูชำนาญการ (คศ.2)

วทม.

ครูผู้สอน

krupavarit2565@nareerat.ac.th