กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

จำนวน 20 คน


นางวราภรณ์    กาศมณี

นางวราภรณ์   กาศมณี

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ศษ.ม.

รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวกนกภรณ์  ธรรมไชยางกูร

นางสาวกนกภรณ์  ธรรมไชยางกูร

ครูชำนาญการ (คศ.2)

ค.บ.

ครูผู้สอน

นางสาวประภาพรรณ   จันตา

นางสาวประภาพรรณ   จันตา

ครู (คศ.1)

คบ.เคมี

ครูผู้สอน

นางสุณิชญา  กันทากากาศ

นางสุณิชญา  กันทากากาศ

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ศษ.ม.

ครูผู้สอน

นางนิรมัย  รักวิชา

นางนิรมัย  รักวิชา

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

กศม. (เคมี)

ครูผู้สอน

นายวิทวัส  วรรณสุคนธ์

นายวิทวัส  วรรณสุคนธ์

ครูชำนาญการ (คศ.2)

วท.บ.

ครูผู้สอน

นายอนุพงศ์  ไพรศรี

นายอนุพงศ์  ไพรศรี

ครู (คศ.1)

ศษ.ม.

ครูผู้สอน

นายวชิรวิทย์  เสมอใจ

นายวชิรวิทย์  เสมอใจ

ครู (คศ.1)

กศ.ม. (เคมี)

ครูผู้สอน

นางสาววรันภัทร  รัตนการุณจิต

นางสาววรันภัทร  รัตนการุณจิต

ครู (คศ.1)

วท.ม

ครูผู้สอน

นางสาวอมรรัตน์  ซำเจริญ

นางสาวอมรรัตน์  ซำเจริญ

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

กศ.ม.

ครูผู้สอน

นางแอนนา  วัชรเกตุ

นางแอนนา  วัชรเกตุ

ครูชำนาญการ (คศ.2)

วท.บ.(จุลชีววิทยา)

ครูผู้สอน

นางเพ็ญศรี  ธิมา

นางเพ็ญศรี  ธิมา

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ก.ศม.

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายธนาศักดิ์  กองโกย

นายธนาศักดิ์  กองโกย

ครู (คศ.1)

M.Ed. (STEM education)

ครูผู้สอน

นางสาวขวัญดาว  ใจงาม

นางสาวขวัญดาว  ใจงาม

ครูชำนาญการ (คศ.2)

กศ.ม.

ครูผู้สอน

นางพัชนี  อุปนันไชย

นางพัชนี  อุปนันไชย

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ค.บ.

ครูผู้สอน

นางขวัญฤทัย  จันทร์สุข

นางขวัญฤทัย  จันทร์สุข

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

กศ.ม.

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวสนธยา  กาศสมบูรณ์

นางสาวสนธยา  กาศสมบูรณ์

ครูชำนาญการ (คศ.2)

วท.บ.

ครูผู้สอน

นางสาวชรัญญา  พานิช

นางสาวชรัญญา  พานิช

ครู (คศ.1)

กศ.ม.

ครูผู้สอน

นางสาวจีราวัจน์  แสงคำ

นางสาวจีราวัจน์  แสงคำ

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

กศ.ม

ครูผู้สอน

นายปวริศ  พรหมเสนา

นายปวริศ  พรหมเสนา

ครูชำนาญการ (คศ.2)

วทม.

ครูผู้สอน