บทเรียนสำเร็จรูป เล่มที่ 1 บัญชีรายรับ-รายจ่าย
ผู้ศึกษา ว่าที่ ร.ต.บุญญบุตร ฐาปะนา
รายละเอียด

บทเรียนสำเร็จรูป เล่มที่ 2 การวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ
ผู้ศึกษา ว่าที่ ร.ต.บุญญบุตร ฐาปะนา
รายละเอียด

รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว เพื่อการเลือกแนวทางในการศึกษาต่อและ อาชีพ รายวิชา ก 23901 กิจกรรมแนะแนว กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน (กิจกรรมแนะแนว)
ผู้ศึกษา ว่าที่ ร.อ.ณภัทร ธุระกิจ
รายละเอียด

ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่