ตามประกาศโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทนักเรียนทั่วไป นั้น ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 26 มีนาคม 2565 เป็นที่เสร็จสิ้น จึงประกาศเรียงตามผลการสอบ ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้
     ให้นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวใันวันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 09:00 – 16:30 น. ผ่านระบบออนไลน์ https://admission.nareerat.ac.th หากไม่ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวตามวัน เวลา ที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ และหากมีผู้สละสิทธิ์ทางโรงเรียนจะเรียกผู้ที่มีรายชื่อในบัญชีสำรองเรียงตามลำดับ

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ (ในเขตพื้นที่บริการ)
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ (นอกเขตพื้นที่บริการ)
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.1 ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.1 (รับเพิ่มให้เต็มจำนวน)
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.1 (บัญชีสำรอง)

ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่