จากการรายงานสถานการณ์จากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังพบผู้ติดเชื้ออยู่ในจังหวัดแพร่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา โรงเรียนขอแจ้งแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน รายละเอียดดังนี้

ประกาศเรื่องแนวทางการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน

ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่