ตามที่โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 23 มีนาคม 2567 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น โดยคะแนนรวมคิดเป็นร้อยละไม่ต่ำกว่าร้อยละ 35 จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนโดยเรียงตาม ผลการสอบ ดังบัญชีรายชื่อดังนี้ และให้รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ในวันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 – 16.30น. ผ่านทาง https://admission.nareerat.ac.th หากไม่รายงานตัวตามวัน เวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์

เรื่องล่าสุด
ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่