ตามที่โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ได้รับคำร้องขอเปลี่ยนแนวการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 นั้น ทางโรงเรียนได้พิจารณาตามเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนในแต่ละแนวการเรียนเสร็จสิ้นแล้ว ดังบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศผลการพิจารณาตามคำขอเปลี่ยนแนวการเรียน ม.4

©2020 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่. เลขที่ 1 ถนนคุ้มเดิม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000