ตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้สถานศึกษาที่อยู่ในกำกับเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 โดยให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นระยะแรกในการเปิดภาคเรียน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น โรงเรียนได้กำหนดมาตรการและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ดังนี้

ประกาศมาตรการและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

ตารางการมาเรียนและระดับชั้นการมาเรียนของนักเรียนแบบ On-Site

ตารางการมาเรียนและระดับชั้นการมาเรียนของนักเรียนแบบ On-Site

ตารางการใช้ห้องเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตารางการใช้ห้องเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

©2020 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่. เลขที่ 1 ถนนคุ้มเดิม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000