ตามประกาศโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564 นั้น ทางโรงเรียนดำเนินการให้รายงานตัวและมอบตัวเป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา และมีผู้สละสิทธิ์ จำนวน 4 คน จึงเรียกรายงานตัวจากบัญชีสำรอง จำนวน 4 คน ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ พร้อมทั้งให้รายงานตัวในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องทะเบียน อาคาร 5 ชั้น 2 เวลา 08.30 น. แต่งกายด้วยชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม หากไม่รายงานตัวตามวัน เวลา ที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศเรียกรายงานตัวเพิ่มเติมนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.1 ครั้งที่ 1

ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่