ตามประกาศโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ เรื่องการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษฯ นั้น ทางโรงเรียนดำเนินการให้รายงานตัวเป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา และมีผู้สละสิทธิ์ จึงเรียกรายงานตัวจากบัญชีสำรองโดยเรียงตามคะแนน ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ พร้อมทั้งให้รายงานตัวในวันที่ 21 เมษายน 2564 ทางระบบออนไลน์ เวลา 08.30 – 16.30 หากไม่รายงานตัวตามวัน เวลา ที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศเรียกรายงานตัวเพิ่มเติมกรณีนักเรียนสละสิทธิ์ ครั้งที่ 4 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ม.1 (EP)

©2020 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่. เลขที่ 1 ถนนคุ้มเดิม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000