ตามประกาศโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ เรื่องเรียกรายงานตัวเพิ่มเติมกรณีนักเรียนสละสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EP) มีผู้สละสิทธิ์เพิ่มเติม จึงขอยกเลิกประกาศเรียกรายงานตัวเพิ่มเติมครั้งที่ 3 รายละเอียดดังนี้

ประกาศยกเลิกเรียกรายงานตัวเพิ่มเติมครั้งที่ 3 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ม.1 (EP)

©2020 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่. เลขที่ 1 ถนนคุ้มเดิม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000