ตามประกาศโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ เรื่อง เรียกรายงานตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ประเภทโรงเรียนเดิมนั้น มีผู้สละสิทธิ์จึงประกาศเรียกรายงานตัวดังรายชื่อดังนี้

ประกาศเรียกรายงานตัวฯ เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนเดิม รอบที่1

©2020 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่. เลขที่ 1 ถนนคุ้มเดิม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000