โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างเหมารถตู้โดยสาร 10 ที่นั่งและรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2ชั้น ไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังนี้

ประกาศโรงเรียนนารีรัตน์ (เช่ารถบัส)
ขอบเขตของงาน (จ้างเหมารถตู้และรถบัส)
กำหนดกิจกรรมทัศนศึกษา
เอกสารประกวดราคา(เหมารตู้และรถบัส)

©2020 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่. เลขที่ 1 ถนนคุ้มเดิม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000