โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ มีความประสงค์ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการเอกสารแนบ

ประกาศโรงเรียนนารีรัตน์
รายละเอียดคุณลักษณะ
เอกสารประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์

©2020 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่. เลขที่ 1 ถนนคุ้มเดิม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000