ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร แก้วทอง ผู้อำนวนการโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ เป็นประธานการจัดกิจกรรมค่ายพุทธบุตร ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีคณะครูเป็นผู้ดูแลนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้