วันที่ 26 มิถุนายน 2567 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567 เพื่อร่วมปลุกกระแสแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด การสร้างการรับรู้ให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชน ชุมชน หมู่บ้าน เช่น ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด/สารเสพติด วิธีหลีกหนียาเสพติด ผลร้ายต่อสุขภาพของการใช้กัญชา อันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า เป็นต้น