โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

   โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนคุ้มเดิม ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ 54000 โทรศัพท์หมายเลข 0-5451-1124 โทรสารหมายเลข 0-5451-1500 E-mail : nareerat@nareerat.ac.th Website : www.nareerat.ac.th สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
   เริ่มเปิดสอนปี 2464 โดยกระทรวงธรรมการ ได้มีตราบุษบกตามประทีปน้อยที่ 13/1148 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2464 อนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนรัฐบาล ประจำมณฑล มหาราษฎร์ฝ่ายสตรีและให้นางสาวอนงค์ ภูมิรัตน์ เป็นครูใหญ่ มหาเสวกตรี พระยาเพ็ชรรัตน์สงคราม อนุญาตให้ใช้สโมสรเสือป่าเก่า 2 หลัง เป็นสถานที่เล่าเรียน และได้จัดพิธีเปิดป้ายโรงเรียน วันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2464 สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 47 คน
   พ.ศ. 2466 นางสาวเจริญ ยุกตะเสวี เป็นครูใหญ่แทนนางสาวอนงค์ ภูมิรัตน์ซึ่งย้ายตามผู้ปกครองไปกรุงเทพฯ
   พ.ศ. 2468 นางสาวทองอยู่ สปริงเกอร์ (นางทองอยู่ คงอุดม) เป็นครูใหญ่แทน นางจินดา บริหารสิกขะกิจ ที่ย้ายตามสามีไปรับราชการมณฑลภูเก็ต
   พ.ศ. 2469 ทางราชการประกาศยุบ มณฑลมหาราษฎร์ จัดตั้งเป็นจังหวัดโรงเรียนสตรีประจำมณฑลมหาราษฎร์ “นารีรัตน์” จึงเปลี่ยนเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดแพร่ “นารีรัตน์”
   พ.ศ.2475 จังหวัดได้จัดสร้างโรงเรียนขึ้นใหม่ที่หน้าจวนข้าหลวง ถนนคุ้มเดิม ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนประจำจังหวัดชาย และให้ย้ายโรงเรียนสตรีจากสโมสรเสือป่า (คือบริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองแพร่ในปัจจุบัน) มาเปิดสอน ณ โรงเรียนที่สร้างใหม่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ในปัจจุบัน
   ปีการศึกษา 2557 มีแผนการจัดชั้นเรียน12-13-13 / 13-14-14 จำนวนนักเรียน 3,382 คน จำนวนครู 177 คน ลูกจ้างประจำ 8 คน ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 45 คน
   ปัจจุบัน ปีการศึกษา 2561 มีแผนการจัดชั้นเรียน 12-12-12 / 12-12-12 จำนวนนักเรียน 2,942 คน จำนวนครู 156 คน ลูกจ้างประจำ 5 คน ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 45 คน