ตามที่โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จัดหาร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ เพื่อจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบของนักเรียน ขนม อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ให้แก่ นักเรียน ครู บุคลากรและเจ้าหน้าที่ภายในโรงเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

เรื่องล่าสุด
ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่