ตามที่โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ประกาศให้ผู้ประกอบการด้านประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียนที่สนใจ ยื่นเสนอข้อมูล เงื่อนไขการประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 นั้น คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังเอกสาร

ประกาศผลการพิจารณาบริษัทประกันภัยฯ

ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่