ด้วยโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสรรหาผู้ประะกอบการประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ดังรายละเอียดตามเอกสาร

ประกาศสรรหาผู้ประกอบการประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียน

ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่