จากการรายงานสถานการณ์จากศูนย์บริหารสถานการ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังพบผู้ติดเชื้ออยู่ในจังหวัดแพร่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ จึงได้กำหนดการสอบกลางภาคด้วยรูปแบบออนไลน์ รายละเอียดดังนี้

ดาวน์โหลดขั้นตอนการทำข้อสอบ

ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่