ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นการช่วยเหลือผู้ปกครอง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่จึงมีมติปรับลดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ดังนี้

ประกาศเรื่องการลดค่าบำรุงการศึกษาฯ
รายละเอียดการขอปรัลด

แชร์เนื้อหานี้
ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์ฯ