ตามที่โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ได้ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่งานโสตทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2564 จำนวน 1 อัตรานั้น โดยโรงเรียนดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่าน การสอบัดเลือก ดังนี้

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนศึกษา

©2020 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่. เลขที่ 1 ถนนคุ้มเดิม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000