ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่มีความรุนแรงมากขึ้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ทางโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ จึงกำหนดมาตรการแนวปฏิบัติให้ทุกคนปฏิบัติตามดังต่อไปนี้

มาตรการปฏิบัติตน

©2020 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่. เลขที่ 1 ถนนคุ้มเดิม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000