ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่มีความรุนแรงมากขึ้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ทางโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ จึงกำหนดมาตรการแนวปฏิบัติให้ทุกคนปฏิบัติตามดังต่อไปนี้

มาตรการปฏิบัติตน

ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่