ตามประกาศโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการนั้น บัดนี้ โรงเรียนได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว รายละเอียดดังนี้

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

©2020 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่. เลขที่ 1 ถนนคุ้มเดิม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000