ตามประกาศโรงเรยีนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ทุกประเภท ลงวันที่ 28 มีนาคม 2567 ซึ่งประกาศรวมจำนวน 440 คน ทางโรงเรียนดำเนินการรายงานตัวและคณกรรมการพิจารณาห้องเรียนเป็นที่เสร็จสิ้น รายละเอียดดังแนบท้ายประกาศ

เรื่องล่าสุด
ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่