ตามประกาศโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2567 นั้น ทางโรงเรียนดำเนินการให้รายงานตัวและมอบตัวเป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา และมีผู้สละสิทธิ์ จึงเรียกรายงานตัวจากบัญชีสำรอง ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ พร้อมทั้งให้รายงานตัวและมอบตัว ในวันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. ผ่านระะบบออนไลน์ https://admission.nareerat.ac.th หากไม่รายงานตัวตามวัน เวลา ที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

เรื่องล่าสุด
ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่