ตามประกาศโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โครงการห้องเรียนพิเศษฯ ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นั้น ทางโรงเรียนดำเนินการให้รายงานตัวและมอบตัวเป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา และมีผู้สละสิทธิ์ จึงเรียกรายงานตัวจากบัญชีสำรอง ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ พร้อมทั้งให้รายงานตัวในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 08:30 – 16:30น. ณ ห้องทะเบียนโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ อาคาร 5 ชั้น 2 หากไม่รายงานตัวตามวัน เวลา ที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

เรื่องล่าสุด
ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่