ตามที่ประกาศโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ทางโรงเรียนประกาศห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่