ตามที่โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 นั้น บัดนี้คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติได้พิจารณาหลักฐานและคุณสมบัติของนักเรียนเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ดังนี้

ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่