ด้วยโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ กำหนดจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบนโยบาย และทิศทางในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่