ด้วยโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่จึงประกาศปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ดังรายละเอียดดังนี้

ประกาศ เรื่องตารางการมาเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่