ตามที่โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ได้ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่สำนักงานโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) จำนวน 1 อัตรา โดยโรงเรียนดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่าน การสอบัดเลือก ดังนี้

ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ EP

©2020 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่. เลขที่ 1 ถนนคุ้มเดิม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000