ตามประกาศโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ นั้น ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ โดยประกาศเรียงตามคะแนนเต็ม 100 คะแนน ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.1 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.4 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

©2020 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่. เลขที่ 1 ถนนคุ้มเดิม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000