ตามประกาศโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ นั้น ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ โดยประกาศเรียงตามคะแนนเต็ม 100 คะแนน ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.1 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.4 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

เรื่องล่าสุด
ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่