ขอให้เข้าระบบโดยใช้อีเมล โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่  เช่น nareerat@nareerat.ac.th  เพื่อสามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายชื่อนักเรียน เนื่องจากเป็นมาตรการป้องกันข้อมูลเบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์ 

โหลดโปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Scantool4
โปรแกรม Acrobat dc Reader
SSCERuntime-32bit-ENU(สำหรับ Error ใน Windows10)
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ใช้กับโปรแกรม Scantool4
แบบฟอร์มเอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2563
คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2563
แบบฟอร์มระบบดูแลช่วยเหลือไฟล์ PDF กรอกข้อมูลได้
รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2563
คู่มือการจัดกิจกรรมโฮมรูมยาว 2563 เล่ม 1 – 6

©2020 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่. เลขที่ 1 ถนนคุ้มเดิม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000