ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ตารางสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

นางจันทร์ทิพย์ ทองวังดาวน์โหลด
นายพลร่ม ดอกแก้วดาวน์โหลด
นางวิจิตรา วรรณมาลิกพันธ์ดาวน์โหลด
นางปัณฑารีย์ ต้นกลดาวน์โหลด
นางปิยวรรณ สังข์จันทราพรดาวน์โหลด
นางอารีญา แม่นยำดาวน์โหลด
นางพินพนอ กัลยาประสิทธิ์ดาวน์โหลด
นางรุ่งนภา วงศ์แตงอ่อนดาวน์โหลด
นางวิภารัตน์ ตาวิยะดาวน์โหลด
นางสาวยุรีพร หาญยุทธดาวน์โหลด
นายวิทยา ปันแก้วดาวน์โหลด
นางสาวเสาวณีย์ ดังก้องดาวน์โหลด
นางสาวคณิสสร แสงมณีดาวน์โหลด
นายกันตพัฒน์ แสนสาดาวน์โหลด
นายกันต์ธนัชย์ กันติธรานนท์ดาวน์โหลด
นางณัฐธิดา แสนใหญ่ดาวน์โหลด
นางพัชรินทร์ อรรถชัยศิริดาวน์โหลด

©2020 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่. เลขที่ 1 ถนนคุ้มเดิม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000