ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ตารางสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

นางวิบูลย์สิริ ไทยภักดิ์ดาวน์โหลด
นางสาวจินดา บุญลอดดาวน์โหลด
นางแสงทอง หนูแก้วดาวน์โหลด
นางสุจิตรา หมีวงษ์ดาวน์โหลด
นางคนึงนิจ อุตรพงศ์ดาวน์โหลด
นางจินตนา ทะนันชัย โซเลียมดาวน์โหลด
นางวิไลลักษณ์ วันลังกาดาวน์โหลด
นางสาววัลลิกา อ่วมทิพย์ดาวน์โหลด
นางอังคณา จินะรักษ์ดาวน์โหลด
นายสุธี ทองวังดาวน์โหลด
นางสาวจารุวรรณ ธรรมสอนดาวน์โหลด
นางรัชชา เล้าสกุลดาวน์โหลด
นางนันทพร บุริพาดาวน์โหลด
นางสาวสิรินทรา งามเมืองตึงดาวน์โหลด
นางสาวทัดดาว ศรชัยดาวน์โหลด
นางสาวสุภาคินี อินทร์นากดาวน์โหลด
นายสุรศักดิ์ ม่วงคุ้มดาวน์โหลด
นางสาววิภาพรรณ จิตเสงี่ยมดาวน์โหลด
นางสาวทิพนาถ เพลิดเพลินดาวน์โหลด
นางสาวนิสิตา แมตเมืองดาวน์โหลด
นายธีระรัฐ หล้าเชียงของดาวน์โหลด
นางสาวอภิรดี กองบุญดาวน์โหลด
นางสาวรุ่งนภา ไชยยมดาวน์โหลด
นางมณีภัทร บุญญาสัยดาวน์โหลด
นางสาวจรรยาภรณ์ จันทร์ป้อมดาวน์โหลด

©2020 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่. เลขที่ 1 ถนนคุ้มเดิม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000